Selasa, 18 Ogos 2009

SILIBUS PEND ISLAM PST


KOLEJ MATRIKULASI LABUAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNIT (PPPU)
UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
SEMESTER 1,
PENDIDIKAN ISLAM : PROGRAM SATU TAHUN (PST)

Nama Pensyarah: KHAIRIL AZUAR BIN MOHD NOOR


1.1 Konsep Asas Ilmu


Definisi ilmu
Pembahagian ilmu
Tujuan dan sifat ilmu
Adab-adab menuntut ilmu


Merangkumi asal usul ilmu, kepelbagaian definisi ilmu, menjelaskan keluasan wilayah ilmu, pembahagian ilmu di zaman sebelum masihi, dalam era Islam dan Barat, tujuan utama ilmu, ilmu bersifat rabbani dan adab-adab menuntut ilmuDi akhir pembelajaran pelajar dapat :

Memberikan definisi ilmu
Menyatakan pembahagian ilmu
Menyatakan tujuan dan sifat ilmu
Menyatakan adab-adab menuntut ilmu
Sumber Ilmu.

a. Sumber-sumber
ilmu

i. Wahyu
ii. Akal
iii. Indera
iv. Intuisi


Merangkumi pengiktirafan Islam terhadap sumber-sumber ilmu yang lain selagi tidak bercanggah dengan wahyu.
Menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan ilmu yang utama

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menjelaskan sumber-sumber ilmu

Menerangkan secara umum
konsep-konsep berikut:

i. Wahyu
ii. Akal
iii. Indera
iv. Intuisi


SUMBER ILMU DALAM ISLAM

a. Kedudukan wahyu
sebagai sumber ilmu yang tertinggi
Merangkumi pengiktirafan Islam terhadap sumber-sumber ilmu yang lain selagi tidak bercanggah dengan wahyu.


Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menjelaskan sumber-sumber ilmu
Menerangkan secara umum
konsep-konsep berikut:
i. Wahyu
ii. Akal
iii. Indera
iv. Intuisi
Menerangkan kedudukan wahyu sebagai sumber ilmu yang tertinggi
Menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan ilmu yang utamaNilai Ilmu.

HiraKi ilmu
Nilai ilmu dan
kedudukan orang yang berilmu.
Kepentingan ilmu
Merangkumi ilmu yang bersumberkan wahyu berada pada hiraki yang teratas dari segi kesahihannya berbanding sumber yang lain, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, sifat ilmuan yang terpuji dan tercela.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
Menerangkan hiraki ilmu
Menjelaskan nilai ilmu dan
kedudukan orang yang berilmu.
Menjelaskan kepentingan ilmu
Menekankan keperluan mengetahui ilmu yang pelbagai untuk kepentingan diri agama bangsaAgama Dan Kehidupan
Sejarah bermulanya kehidupan beragama di kalangan manusia
Keperluan beragama sebagai satu fitrah manusia
Meliputi sejarah agama mengikut perspektif Islam dan barat sejak zaman primitif, purba/kuno dan Arab Jahiliyah serta keperluan beragama dalam kehidupan.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
Menerangkan sejarah bermulanya kehidupan beragama di kalangan manusia
Menjelaskan keperluan beragama sebagai satu fitrah


Pembahagian Agama

Makna agama Samawi dan Wad‘ie
Prinsip-prinsip umum kepercayaan beberapa agama Samawi dan Wad‘ie
Merangkumi perbezaan antara agama Samawi dan Wad‘ie, agama terdahulu Yahudi & Nasrani telah menyeleweng daripada ajaran yang sebenar.
Sejarah dan ajaran agama Wad‘ie seperti Hindu, Buddha, Sikh dan lain-laiN

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menjelaskan makna agama Samawi dan Wad‘ie
Menjelaskan prinsip-prinsip umum kepercayaan beberapa agama Samawi dan Wad‘ie


Pengertian Akidah

Akidah
Sumber akidah
Ciri-ciri akidah
yang benar dan batil
Syirik dan perkara yang berkaitan dengannya
Meliputi pengertian, sumber, ciri-ciri akidah yang benar dan batil, tauhid rububiyyah, uluhiyyah , asma’ wa sifat dan syirik.


Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
Mendefinisikan akidah
Menerangkan sumber akidah
Menjelaskan ciri-ciri akidah
yang benar dan batil
Menerangkan syirik dan perkara yang berkaitan dengannya


Ahli Sunnah Wal Jama`ah (ASWJ)

Definisi ASWJ dan sejarahnya
Pegangan ASWJ
Kepentingan berpegang dengan ASWJ
Merangkumi pengertian ASWJ, sejarah kemunculannya dan kepentingan berpegang dengannya.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
Menjelaskan definisi ASWJ dan sejarahnya
Menerangkan pegangan ASWJ
Menjelaskan kepentingan
berpegang dengan ASWJAjaran Sesat

Perkara berkaitan penyelewengan akidah.
Faktor luaran dan dalaman penyelewengan akidah
Contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia.
Merangkumi sebab-sebab berlaku penyelewengan akidah di kalangan umat Islam, gerakan penyelewengan akidah dari luar (penjajahan ke atas dunia Islam), misionari Kristian, Westernisme dan Sekularisme, beberapa aliran pemikiran, penyelewengan akidah dari dalam masyarakat Islam (fahaman batiniyyah dan wujudiyyah), ciri-ciri ajaran sesat serta menyenaraikan contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia.


Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menjelaskan perkara berkaitan
penyelewengan akidah.
Menjelaskan faktor luaran dan
dalaman penyelewengan akidah
Menjelaskan contoh-contoh
ajaran sesat di Malaysia.Pengenalan Syariah

Sejarah dan definisi Syariah
Prinsip-prinsip
Syariah
Tujuan dan
maslahah Syariah
Merangkumi definisi , prinsip-prinsip, tujuan asas dan maslahah serta rasional penerimaan Syariah

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menerangkan sejarah dan
definisi Syariah
Menerangkan prinsip-prinsip
Syariah
Menerangkan tujuan dan
maslahah Syariah


Sumber Syariah Islam

Sumber-sumber Syariat Islam.
Definisi al Qur`an, al Hadith, Ijmak dan Qias
Makna Ijtihad dan Mujtahid
Merangkumi sumber syariah Islam, peranan Ijtihad dan mujtahid serta keperluannya masa kini.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
Menjelaskan sumber-sumber
Syariat Islam.
Menjelaskan definisi al Qur`an,
al Hadith, Ijmak dan Qias
Menerangkan makna Ijtihad dan
Mujtahid


Konsep-konsep Umum
Syariah


Konsep-konsep umum syariah yang berikut:
i. Ibadat
ii. Muamalat
iii.Munakahat
iv. Jinayat
Merangkumi konsep ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat dalam Islam.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menerangkan konsep-konsep
umum syariah yang berikut:
i. Ibadat
ii. Muamalat
iii. Munakahat
iv. Jinayat
Mengetahui tentang keadilan Islam dalam kehidupan manusia


Kaedah-kaedah Fekah dan Peranannya.

Definisi Kaedah Fekah dan kepentingannya.
Contoh-contoh
kaedah fekah dan peranannya.
contoh kaedah fekah :
i. Setiap perkara dinilai berdasarkan niat dan
matlamatnya
ii. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.
iii.Kesukaran membawa kepada keringanan dalam pelaksanaan hokum

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menerangkan definisi Kaedah
Fekah dan kepentingannya.
Menghuraikan contoh-contoh
kaedah fekah dan peranannya.

Konsep Akhlak

i. Definisi akhlak
ii. Ciri-ciri akhlak Islam
iii. Dalil-dalil akhlak
iv. Kepentingan akhlak
v. Tujuan akhlak
Perbezaan antara akhlak dan moral
Merangkumi definisi akhlak, ciri-ciri, dalil-dalil, kepentingan, tujuan dan perbezaan antara akhlak dan moral.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menerangkan beberapa perkara
berikut:
i. Definisi akhlak
ii. Ciri-ciri akhlak Islam
iii. Dalil-dalil akhlak
iv. Kepentingan akhlak
v. Tujuan akhlak
Menjelaskan perbezaan antara
akhlak dan moral


Akhlak Muslim

Ciri-ciri orang berakhlak terhadap Allah.
Akhlak terhadap makhluk
Beberapa sifat Rasulullah S.A.W. dan para sahabat.
Kaedah pembinaan dan pengukuhan akhlak dan jati diri
Merangkumi akhlak terhadap manusia: diri sendiri, keluarga, jiran tetangga dan masyarakat; dan akhlak terhadap bukan manusia: tidak melakukan kerosakan, bersifat rahman dan adil.

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menyebut ciri-ciri orang
berakhlak terhadap Allah.
Akhlak terhadap Allah: Taat, cinta, ubudiyah, tawakkal, takwa, zikrullah, ikhlas, sabar, syukur dan redha.
Menyenaraikan beberapa nilai
akhlak terhadap makhluk
Menghuraikan secara ringkas
beberapa sifat Rasulullah
S.A.W. dan para sahabat.
Menghuraikan kaedah
pembinaan dan pengukuhan
akhlak dan jati diri


5.1. Konsep Tamadun

Pengertian tamadun
Perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun lain.
Asas-asas Tamadun Islam
a. Ilmu, Iman, Islam dan pembangunan rohani merupakan asas-asas
Tamadun Islam.
Tamadun Islam dibina berasaskan konsep tauhid dengan mengambil kira aspek-aspek kemanusiaan dan material

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menerangkan pengertian tamadun
Menyenaraikan perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun lain.
Mengenalpasti bahawa Ilmu,
Iman, Islam dan pembangunan
rohani merupakan asas-asas Tamadun Islam.

Sumbangan Tamadun Islam Kepada Dunia

Sumbangan Tamadun Islam dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi
Tokoh-tokoh keilmuan Islam dan sumbangan mereka dalam menjana kemajuan kemanusiaan dan ke

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menjelaskan sumbangan Tamadun Islam dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi.


Islam Hadhari

Prinsip-prinsip Islam Hadhari.
Meyakini prinsip-prinsip yang dirangka tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama.
Gejala Sosial
Faktor-faktor berlakunya gejala sosial
Merangkumi faktor dalaman dan luaran yang boleh merosakkan hubungan kemanusiaan dan cara penyelesaianny

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
Menyenaraikan prinsip-prinsip
Islam Hadhari.
Menjelaskan faktor-faktor
berlakunya gejala sosial

Keganasan

Hujah-hujah
yang membuktikan Islam bukan penganjur keganasan.
membuktikan Islam agama keamanan dan persaudaraan

6.4. Patriotik
a. Kebaikan sifat-
sifat patriotik.
Mencakupi sifat-sifat jati diri, keberanian, cintakan negara dan lain-lain

Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

Menyenaraikan hujah-hujah
yang membuktikan Islam bukan penganjur keganasan.
Islam lebih mengutamakan perdamaian dan persaudaraan
6.4.1. Menjelaskan kebaiKan sifat-
sifat patriotik


Disediakan oleh,
Unit Pendidikan Islam Dan Moral

Tiada ulasan:

Catat Ulasan